Get Adobe Flash player

Šķīrējtiesas pakalpojumi

Pastāvīgā Komercstrīdu šķīrējtiesa

Pastāvīgā Komercstrīdu šķīrējtiesa kā ir redzam no paša nosaukuma ir pastāvīgā šķīrējtiesa, kas ir dibināta 2011. gada un reģistrēta LR Uzņēmumu reģistra šķīrējtiesu reģistrā ar numuru 40103459676. Pastāvīgā Komercstrīdu šķīrējtiesa neatkarīga institūcija, kas izveidota, lai nodrošinātu šķīrējtiesai pakļauto civiltiesisko (galvenokārt saimniecisko) strīdu neatkarīgu, profesionālu un ātru izšķiršanu. Pastāvīgā Komercstrīdu šķīrējtiesa veic šķīrējtiesai pakļauto strīdu izšķiršanu ja puses ir vienojušās par strīda nodošanu šķīrējtiesai.

Strīdu izšķiršana Pastāvīgā Komercstrīdu šķīrējtiesā notiek vairākās reizēs ātrāk nekā valsts tiesu instancēs un strīda izšķiršanas rezultātā pieņemtais nolēmums/spriedums ir galīgs un nav pārsūdzams. Pastāvīgās Komercstrīdu šķīrējtiesas šķīrējtiesneši ir profesionāli juristi, kas orientējas dažādās tieslietu un ekonomikas nozarēs un kuriem ir pietiekošs izglītības līmenis (zinātniskais grāds), kā arī pietiekošā darba pieredze gan civiltiesībās, gan strīdu izšķiršanā šķīrējtiesās.

Šķīrējtiesas procesam ir slēgts un konfidenciāls raksturs. Arī noslēdzot šķīrējtiesas līgumu, puses var vienoties par strīda izšķiršanu rakstveida procesā uz iesniegto dokumentu pamata. Šajā gadījumā pusēm nav jāpatērē laiks, lai ierastos šķīrējtiesā, un strīds tiek izšķirts, pamatojoties uz pušu iesniegtajiem rakstveida pierādījumiem un materiāliem.

5 iemesli, kāpēc strīdu izšķiršanu nodot Pastāvīgajai Komercstrīdu šķīrējtiesai:

  1. Strīda izšķiršana Pastāvīgā Komercstrīdu šķīrējtiesā ilgst tikai aptuveni mēnesi un strīda izšķiršanas rezultātā pieņemtais nolēmums ir galīgs un nav pārsūdzams;
  2. Ja, slēdzot līgumu, puses vienojas par strīda izšķiršanu rakstveida procesā, pusēm nav jāpatērē laiks, lai ierastos šķīrējtiesā, un strīds tiek izšķirts, pamatojoties uz pušu iesniegtajiem rakstveida pierādījumiem un materiāliem;
  3. Šķīrējtiesas process ir slēgts un konfidenciāls, līdz ar to puses var būt drošas, ka tiesas procesa gaita un lietā esošā komercinformācija nenonāks pie trešajām personām;
  4. Strīda objektīvai un profesionālai izšķiršanai konkrētajā procesā tiek pieaicināts tieši tāds šķīrējtiesnesis, kurš vislabāk pārzina konkrētā strīda likumdošanu un praksi;
  5. Visi Pastāvīgās Komercstrīdu šķīrējtiesas šķīrējtiesneši ir profesionāli juristi, kas orientējas dažādās tieslietu un ekonomikas nozarēs.

ŠĶĪRĒJTIESAS KLAUZULA

Zemāk norādītai šķīrējtiesas klauzulai ir rekomendējošs raksturs

1. Ja puses vienojas, ja strīdu izšķir vienā šķīrējtiesneša sastāvā: Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī īguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, galīgi tiks izšķirts Pastāvīgā Komercstrīdu šķīrējtiesā (reģistrācijas Nr. 40103459676, Rīgā, Tvaika ielā 50-57) saskaņā ar šīs šķīrējtiesas Reglamentu, viena šķīrējtiesneša sastāvā, kuru ieceļ šķīrējtiesas priekšsēdētājs, latviešu valodā rakstveida procesā uz iesniegto dokumentu pamata / mutvārdu procesā (izvēlēties vajadzīgo) un saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.

2. Ja puses vienojas, ja strīdu izšķir trīs šķīrējtiesnešu sastāvā: Jebkurš strīds, domstarpība vai prasība, kas izriet no šī īguma, kas skar to vai tā pārkāpšanu, izbeigšanu vai spēkā neesamību, galīgi tiks izšķirts Pastāvīgā Komercstrīdu šķīrējtiesā (reģistrācijas Nr. 40103459676, Rīgā, Tvaika ielā 50-57) saskaņā ar šīs šķīrējtiesas Reglamentu, trīs šķīrējtiesnešu sastāvā, kurus ieceļ šīs šķīrējtiesas Reglamentā noteiktajā kārtībā, latviešu valodā rakstveida procesā uz iesniegto dokumentu pamata / mutvārdu procesā (izvēlēties vajadzīgo) un saskaņā ar Latvijas Republikas likumdošanu.